ഒരു തേനീച്ചയുടെ പ്രണയം

ഇത് കവിതയല്ല കവിതയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്

ഞാന്‍ പ്രണയിച്ചതൊരു പൂവിനെ
മാത്രമല്ല പൂക്കളെയാണ്
വിശപ്പിന്റെ ധ്വനികള്‍ എന്നില്‍
പ്രണയത്തിന്റെ വരികള്‍ എഴുതി
അവളെനിക്കു മധുവേകി ഞാന്‍
അവള്‍ക്കു പ്രണയം നല്‍കി
എത്ര എത്ര പൂക്കള്‍ എന്നെവിട്ടു
പിരിഞ്ഞെന്നാലും  എനിക്ക് പ്രണയിക്കാന്‍
പൂക്കള്‍ ഇന്നിയും ബാക്കിയാണ്…