ബ്ലോഗ് ചലഞ്ച് എറ്റെടുത്ത് അങ്കം തുടങ്ങുകയായി

ഒരുപാട് നാളായി ബ്ലോഗിനെ വ്ലോഗാക്കിമാറ്റണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ബ്ലോഗ് ചലഞ്ച് അതിനൊരുകാരണമായി ആദ്യ വ്ലോഗാണു അതുകൊണ്ട് പ്രിത്യേകം ഒരു വിഷയം ഒന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായം അറിഞിട്ട് വേണം ബ്ലോഗിനൊപ്പം എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വ്ലോഗ് തുടങ്ങാമെന്നും അതിൽനിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുമൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ബ്ലോഗ് ചലഞ്ച് ഗഭീരമാകട്ടെ. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞിട്ട് പോകണേ.